Ortoteek OÜ andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Oleme siia lehele kokku koondanud Ortoteek OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted (Privaatsuspoliitika).

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Ortoteek OÜ (edaspidi Ortoteek) kaupluse, veebipoe (aadressil ortoteek.ee) ja Ortoteeki külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).
Ortoteek töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab Ortoteeki kauplusest kaupu või külastab Ortoteeki veebipoodi või ostab Ortoteeki või teenuseid. Ortoteek töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada Ortoteeki kliendiks.

Tingimused kehtivad alates 19. Detsember 2020. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Ortoteekile avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

 

1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas

(a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme;

(b) kuidas Ortoteek infot töötleb (kasutab, avaldab jne);

(c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Ortoteeki kauplust ja veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega. Ortoteeki on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Ortoteeki veebilehel või muul viisil. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Ortoteeki veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Külastades Ortoteeki kauplust nõustute Ortoteeki privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebisaidi/kaupluse kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Välised lingid: Ortoteeki veebisait kasutab linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Ortoteeki saidilt edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebisaitide vahel eksisteerib seos, ei oma Ortotee kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

 

Mõisted

Ortoteek – `Ortoteek´ kaubamärgi all tegutsevad kauplused, sh aadressil www.ortoteek.ee asuv veebipood.
Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.
Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Ortoteekile teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Ortoteeki kaupluse ja veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.
Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Ortoteeki kauplusest või veebipoes müüdavaid kaupu või kasutab või on kasutanud Ortoteeki teenuseid.
(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Ortoteeki kaupluse Klientide Kliendiandmete vastutav töötleja on Ortoteek OÜ.

 

2. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1. Ortoteek kogub ja Töötleb ainult Ortoteekist kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:
2.1.1. Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, isikukood või sünniaeg, aadress, telefon, e-posti aadress;
2.1.2. Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab Ortoteeki veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Ortoteeki serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Ortoteek ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.
2.1.3. Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes kaardimaksega.
2.1.4. Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Ortoteeki ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.
2.1.5. Ostude ja teenustega seotud andmed: nt Ortoteekist teostatud ostudega või teenustega seonduv info (nt nõusoleku vormid, kokkulepped teenuse kohta jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;
2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Ortoteek kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

 

3. Kuidas Ortoteek kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

Ortoteek töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:
3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused Ortoteeki kaupluses); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.
3.2. Kaitsta Kliendi ning Ortoteeki õigustatud huve (vara kaitse) ja isikute elulisi (tervis ja elu) huve, uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada nt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.
3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib Ortoteek pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või Ortoteeki soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. Ortoteek võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Ortoteeki õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, Ortoteeki veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.
3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.
3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Ortoteeki õigustatud huvil.
3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või Ortoteeki õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.
3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Montonio Finance UAB. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Ortoteekil õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

 

4. Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. Ortoteek saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendikaardi vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.
4.2. Profiilianalüüs on Kliendi isikuandmete töötlemistoiming, mille raames analüüsistakse isiku huvisid, elukohta, isiklikke eelistusi jmt. Profiilianalüüsi kasutatakse Kliendile turunduslike pakkumuste saatmiseks. Vastavat analüüsi on Ortoteekil õigus teha õigustatud huvi olemasolul, juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või Kliendi nõusolekul. Profiilianalüüsil ei ole Kliendile õiguslikke tagajärgi, vaid analüüsi eesmärk on pakkuda Kliendile paremat teenust, sh Kliendile huvipakkuvaid tooteid.
4.3. Ortoteek võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.
4.4. Ortoteek võib koguda Kliendi kohta statistilisi andmeid läbi kliendikaardiga registreeritud ostude kui ka muude andmete (nt elukoht, vanus jmt) analüüsi.

 

5. Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

 

6. Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Ortoteeki õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, teenuste osutamisega seonduvad jm õigusnormid).

 

7. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

Eraisikust Kliendil on Ortoteeki poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:
7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;
7.2. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Ortoteek analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.
7.3. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.
7.4. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).
7.5. Saada infot, kas Ortoteek töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.
7.6. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb Ortoteeki õigustatud huvil, nt profiilianalüüsil eesmärgiga pakkuda Kliendile tema profiilile vastavaid tooteid.
7.7. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.
7.8. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele või vabas vormis Ortoteeki kaupluse töötajale. Oluline on taotlusele lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed või kui esitate taotluse Ortoteekis palume tõendada oma isikut keskuse töötajale isikut tõendava dokmendi alusel. See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

 

8. Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

Ortoteeki veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

 

9. Kuidas meiega ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.
9.2. Teil on õigus pöörduda Ortoteeki poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega

 

Ortoteeki kontaktandmed:

Ärinimi: Ortoteek OÜ
Aadress: Järve tn 2, Tallinn
Telefon: +37257878830
E-post: info@ortoteek.ee